Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg af sklite og skiltning, samt periodisk brugte og nye trailere
Dansk Mobil Reklame
- lad reklamen gøre dig kørende...
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg af sklite og skiltning, samt periodisk brugte og nye trailere
Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame - Dansk Mobil Reklame
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg af sklite og skiltning, samt periodisk brugte og nye trailere

Index
Introduktion
Reklamefinansierede biler til instutions- og foreningsbrug
Hvordan kommer jeg videre
Muligheder
Hvad siger loven
Hvad siger brugerne

Andre muligheder:
 
CityEl Piaggio Mega
Nye trailer Bilreklame Brugte trailere
KlubVitriner
 
SolFilm
 
Hvad siger lovgivningen?
Overordnet skal en afgiftsfri - reklamefinansieret bus - indfri nogle specifikke krav,
i forhold til told- og skattereglerne, for at en institution, et firma, eller privatperson kan komme i betragtning.

Klik her for at se de eksakte regler.

Herunder den umiddelbare fortolkning.

Plads til 10 sæder.
Køretøjet skal være konstrueret og indrettet til befordring af 10 mennesker, inklusiv føreren.
Det betyder groft sagt, at man skal kunne godtgøre, at der kan være 10 sæder i bilen.

Den rigtige målgruppe.
Desuden skal køretøjet bruges til transport af den rigtige målgruppe, der kan være:
Køretøjer der benyttes af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner til befordring af egne beboere.
Køretøjer der bruges af kørestolsbrugere.
Køretøjer der benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter, f. eks. til sygetransport.
Køretøjer der er indrettet til erhvervsmæssig transport af teater- og orkestergrupper, film- og Tv-hold,
samt deres udstyr.

Der kan derudover være mange andre kriterier for at en bil eller bus kan leveres efter regelsæt sat af

TOLD OG SKAT
Efterfølgende nogle af de elementer der oftest kan være svære at gennemskue
i en opstarts- og evalueringsfase:

Hvilke spørgsmål skal der stilles?
Hvilke krav stilles der fra myndigheds side?
Hvad skal der praktisk være på plads for at en aftale kan indgås?
Hvordan er ejerforholdene?
Hvem kan få del i denne form for finansiering?

Nogle af disse spørgsmål findes besvaret i det efterfølgende.
Nederst i afsnittet har vi anbragt et direkte link til T&S, så De kan orientere Dem i den konkrete ordlyd.
Dette, og andre links kan De blot trykke på, så åbnes siden i et nyt vindue.

Tolkningerne er som regel de største problemer, men regelsættet er klart nok.
Her gengives noget af det der tidligere har været behandlet:

E.1.2.2 Busser som anvendes af plejehjem, ældrecentre o.l. institutioner

§ 2, stk. 1, nr. 6a Busser, der af plejehjem, ældrecentre o.l. institutioner, og som evt. med reduceret sædeantal anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, er fritaget for afgift. En bus er en stor personbil (min. 10 personer), der skal/vil kunne godkendes af Bilinspektionen som køretøjskategori M2.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at de med fuld bestoling opfylder den afgiftsmæssige definition for busser efter lovens § 5a, stk. 1, nr. 2. Det er derimod uden betydning for afgiftsfritagelsen, hvor mange sæder, der er fjernet fra køretøjet (reduceret sædeantal). Fjernelse af sæder er ikke betinget af, at der befordres beboere/klienter i kørestole. Bussen skal ikke nødvendigvis ejes af (tilhøre) plejehjemmet eller institutionen. Et leasing-arrangement mellem forhandler og plejehjem vil eksempelvis også kunne accepteres.

Der er med virkning fra den 1. april 2001 i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer indført nye bestemmelser, der bevirker, at en stor personbil M2(bus) skal have ABS-bremser.

Med virkning fra den 1. oktober 2001 stilles der tillige særlige krav til sæders forankringer og styrke samt krav til seler og seleforankringer. Med virkning fra den 1. oktober 2001 skal alle busser med reduceret sædeantal, der ønskes afgiftsfritaget efter ovennævnte bestemmelser derfor godkendes af Bilinspektionen som personbil M1 (til særlig anvendelse), men skal tillige opfylde følgende bestemmelser for stor personbil M2 (bus):

 • blokeringsfri bremser
 • selvjusterende bagbremser - slid af bremsebelægning skal kunne kontrolleres uden afmontering af hjul
 • udgange (døre, evt. vinduer)
 • loftshøjde (i gangarealer)
 • forankringer til sæder (i alt mindst 10)
 • forankringer til s-seler (i alt mindst 10)
 • plads til montering af sæder (i alt mindst 10)
 • tilstrækkelig lasteevne til i alt mindst 10 personer.

Fra og med den 1. oktober 2001 kan ekspedition hos den regionale told- og skattemyndighed af sådanne busser med reduceret sædeantal kun ske, enten når godkendelsesdato hos Bilinspektionen er den 1. oktober 2001 eller senere, eller hvis synsrapporten er forsynet med oplysning om, at køretøjet opfylder de supplerende krav til personbil M2 pr. 1. oktober 2001. Færdselsstyrelsen har i enkelte tilfælde givet dispensation fra kravet om blokeringsfri bremser, på betingelse af, at køretøjet i den samlede levetid forbliver registreret i en udgave med reduceret sædeantal (M1)  og anvendes til formål, der er afgiftsfritaget efter lovens § 2.

Det tidligere Motornævn har truffet afgørelse om, at en afgiftsfri bus kan ejes og anvendes af 2 plejehjem i fællesskab.

En kommune kan således også anskaffe sig en sådan bus til fælles anvendelse blandt kommunens plejehjem. Bussen må gerne lejes eller lånes ud til andre plejehjem og institutioner. Det er dog en betingelse, at den enkelte institution selvstændigt opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse.
 

Lignende institution Ved vurderingen af om en konkret institution kan anses for en lignende institution tages der hensyn til om:
 • hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende
 • opholdet ikke overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder), og
 • der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling

Der stilles ikke krav om, at institutionen skal være en døgninstitution. Det betyder eksempelvis, at bl.a. dagcentre, der på en række områder har overtaget plejehjemmenes funktioner, kan benytte en afgiftsfri bus, og at der i bussen kan medtages hjemmeboende ældre.

Hjemmeboende ældre, der er visiteret til en institution med det formål at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, ligestilles dermed med beboerne på plejehjem. Ansøgere skal give en fyldestgørende beskrivelse af institutionen og institutionens behandling af beboerne/klienterne m.m. Bussen må alene anvendes til befordring af egne beboere/klienter. Det er eksempelvis ikke tilladt at anvende bussen alene til befordring af personalet i tilknytning til eksterne kurser, møder o.l. samt til indkøb og varetransport.

Køretøjerne skal ekspederes hos den regionale told- og skattemyndighed, inden registrering efter færdselsloven kan finde sted. Køretøjerne registreres med gule nummerplader.

Den fulde tekst kan ses her: http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat.aspx?oID=110564&vID=200734

Vi har taget udgangspunkt i:


Vejledninger til virksomheder  (Nyeste gældende fra den 1. juli 1999 (udgået 30. juni 2000))

Registreringsafgift af busser (Juli 1999 - udgået 30. juni 2000)

Busser til plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner

I registreringsafgiftsloven er der flere forskellige bestemmelser om afgift af busser og om afgiftsfritagelse/-nedsættelse.

Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de gældende regler for afgiftsfritagelse/-nedsættelse.

Denne vejledning indeholder derfor de vigtigste regler om busser til erhvervsmæssig anvendelse
plejehjemsbusser, busser til kørestolsbrugerebusser til privat anvendelse
andre busser, fx orkesterbusser mv.
klagevejledning.

Indledning 
Busser til erhvervsmæssig anvendelse 

Køretøjer, der er omfattet af lov om buskørsel er fritaget for afgift. 

Der er tale om køretøjer med tilladelse til rutekørsel eller turist- og bestillingskørsel.
De nærmere betingelser fremgår af lov om buskørsel, senest bekendtgjort ved Trafikministeriets lovbekendtgørelse
nr. 1270 af 16. december 1996.

Køretøjerne kan registreres efter færdselsloven uden ekspedition hos Told Skat og registreres med gule nummerplader. 

Busser til plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner.

Køretøjer, der tilhører plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, og som evt. med reduceret sædetal anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, er fritaget for afgift.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af
mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at der med fuld bestoling betales afgift efter lovens
§ 5 a, stk. 1, nr. 2 (busser). 

Det er derimod uden betydning for afgiftsfritagelsen, hvor mange sæder, der er fjernet fra køretøjet
(reduceret sædeantal). Fjernelse af sæder er ikke betinget af, at der befordres beboere/klienter i kørestole. 

Bussen skal ejes af (tilhøre) plejehjemmet eller institutionen.
Et leasingarrangement mellem forhandler og plejehjem vil eksempelvis ikke kunne accepteres. 

Motornævnet har truffet afgørelse om, at en afgiftsfri bus kan ejes og anvendes af 2 plejehjem i fællesskab.
En kommune kan derimod ikke anskaffe sig en sådan bus til fælles anvendelse blandt kommunens plejehjem.
Bussen må heller ikke lejes eller lånes ud til andre plejehjem og institutioner. 

Ved vurderingen af om en konkret institution kan anses for en "lignende institution" tages der hensyn til om:

Hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende.
"Opholdet" ikke overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder),
Og der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling.
Der stilles ikke krav om, at institutionen skal være en døgninstitution.
Det betyder eksempelvis, at bl.a. dagcentre der på en række områder har overtaget plejehjemmenes
funktioner, kan benytte en afgiftsfri bus, og at der i bussen kan medtages hjemmeboende ældre.

Hjemmeboende ældre der er visiteret til en institution med det formål at få vedligeholdt deres fysiske
eller psykiske færdigheder, ligestilles dermed med beboerne på plejehjem.

Bussen må alene anvendes til befordring af egne beboere/klienter.
Det er eksempelvis ikke tilladt at anvende bussen alene til befordring af personalet i tilknytning til
eksterne kurser, møder o.l. samt til indkøb og varetransport. 

Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoler anses ikke for berettiget til at anvende
en afgiftsfritaget bus, idet de ikke befordrer "egne beboere/klienter". 

Afgørelser fra det tidligere Motornævn I relation til begrebet "lignende institutioner",
har Motornævnet truffet følgende afgørelser:

En børne- og ungdomspension kan anskaffe sig en afgiftsfri bus.
Den pågældende børne- og ungdomspension drives efter bistandslovens § 96.
Institutionen er normeret til 48 klienter i aldersgruppen op til 20 år.
Hovedparten af klienterne opholder sig på institutionen mindst 1 år.
Den daglige omsorg, pleje og behandling af klienterne foretages af ansatte socialpædagoger, psykologer m.fl..

Et optagelseshjem kan anskaffe sig en afgiftsfri bus.
 Afgørelsen er baseret på, at omkring halvdelen af beboerne har permanent ophold,
at et betydeligt antal ikke vil kunne klare sig i eget hjem, at en række klienter er
gangbesværede eller kørestolsbrugere, at hjemmet har ansat egen sygeplejerske. 

En efterskole for socialt og bogligt svagtstillede unge og en amtskommunal folkeskole,
der udelukkende giver specialundervisning til elever, som er handicappet på et eller flere områder,
opfylder ikke betingelserne for at kunne erhverve en afgiftsfritaget bus.
Afgørelsen er begrundet med, at eleverne ikke kan anses for at have en sådan
patientrelation til institutionen, som forudsættes i fritagelsesbestemmelsen. 

Et aktivitetshus for handicappede pensionister er ikke anset for "en lignede institution".
Der er tale om en kommunal brugerstyret institution, der ledes og styres af frivillige.
Der sker ingen registrering af brugerne og adgang til deltagelse i husets aktiviteter er gratis. 

En voksenskole, der er en amtslig institution, som drives i henhold til lov om specialundervisning
for voksne er ikke anset for "en lignende institution".
Brugerne, der er visiteret til skolen, er hjemmeboende voksne med vidtgående psykiske og fysiske handicap.
Der foregår ingen behandling.
Brugerne anses ikke for at have en sådan patient- relation som forudsat i fritagelsesbestemmelsen.

Reklamefinansieret plejehjemsbus

Motornævnet har behandlet et spørgsmål om, hvorvidt
et plejehjem kan anskaffe/modtage en reklamefinansieret bus.

Det er i registreringsafgiftsloven en betingelse for afgiftsfritagelse,
at bussen tilhører institutionen på registreringstidspunktet. 

Ifølge en "brugs- og reklamekontrakt" overdrages en minibus vederlagsfrit til et plejehjem,
mod at plejehjemmet kører med reklamer på bussen i en tre-årig periode.

Der fastsættes samtidig visse begrænsninger i plejehjemmets/institutionens ejerbeføjelser,
bl.a. må ejendomsretten eller rådighedsretten ikke overdrages helt eller delvist til tredjepart. 

Motornævnet har i den konkrete sag udtalt, 

" at nævnet ikke har indvendinger imod, at bussen anses for "at tilhøre" institutionen,
jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6a. 

Nævnet har herved tillagt det afgørende betydning, at institutionen ved aftalens indgåelse får ejendomsret til bussen,
og som vilkår for den vederlagsfri overdragelse alene forpligter sig til i en 3-års periode at stille bussen til rådighed for
opsætning af reklamer og til ikke i samme periode at disponere over bussen til tredjemand. 

Det er samtidig forudsat, at kontrakten ikke kan indebære at institutionens ejendomsret
i treårsperioden kan ophæves og tilbageføres overdrageren".

Afgørelser fra Told- og Skattestyrelsen:

En revalideringsvirksomhed med værksteder mm har fået tilladelse til en afgiftsfri bus,
idet der også foregår psykologisk smertebehandling.

En døgninstitution til unge mennesker, der er behandlingskrævende
og derfor modtager psykologisk og socialpædagogisk behandling af bl.a. socialpædagoger
har fået tilladelse til at anskaffe sig en afgiftsfri bus.


Et psykiatrisk dagcenter er anset som en lignende institution.
Der er tale om et kommunalt dagcenter til personer med kroniske og langvarige psykiske lidelser.
Centeret er en integreret del af et samlet behandlingstilbud, og brugerne er visiteret til dagcenteret
på grundlag af en konkret indstilling fra hospitalet i tilknytning til en indlæggelse.

Der er givet afslag til en "Fritidsordning for handicappede".
Institutionen modtager specialelever, der er visiteret til ordningen med baggrund i deres særlige handicap.
Klienterne anses ikke for at have en sådan patientrelation som forudsat i fritagelsesbestemmelsen.

Busser til kørestolsbrugere.

Køretøjer, der er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16
(bevilling til støtte om køb af bussen efter bistandsloven),
eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler,
og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for private kørestolsbrugere,
herunder familier og plejefamilier med børn i kørestole, er fritaget for afgift.

Bestemmelsen tager sigte på at lette anvendelsen i forbindelse med håndteringen af kørestole.
Spørgsmålet om omfanget af nedbestoling af den enkelte bus afgøres konkret
under hensyn til den pågældendes handicap. Det er således ikke afgørende,
om der eksempelvis skal fjernes 2 eller flere sæder.
Det kan derimod ikke accepteres, at alle eller næsten alle sæderne fjernes,
idet bussen herefter anses for at være indrettet til andet formål end personbefordring.

Bestemmelsen giver således ikke adgang til at fjerne sæder i øvrigt fra bussen,
f.eks. med henblik på en mere permanent indretning til ophold og beboelse
eller anbringelse af andre hjælpemidler end kørestole.

Anvendelse af gangrollator (gangstativ med hjul og evt. sæde) kan ikke sidestilles med kørestolsbruger.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring
af mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at der med fuld bestoling betales afgift efter lovens
§ 5 a, stk. 1, nr. 2 (busser).

Motornævnet har truffet afgørelse om, at en bus, der i passagerrummet er indrettet med et topersoners sæde,
medens resten af pladsen er anvendt til lift, el-kørestol som skal anvendes i halvt liggende stilling,
og en kombineret toilet/hvileplads, der kan fjernes fra køretøjet, er omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Busser til privat anvendelse 

For køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet,
og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring,
kan der ske afgiftsnedsættelse.
Der er tale om almindelige busser, der ikke anvendes efter lov om buskørsel.

Afgiften udgør 60 pct. af den afgiftspligtige værdi over 12.100 kr.

Bussen skal i original skikkelse fremtræde som fuldt bestolet og med mindst 10 siddepladser, føreren medregnet.

Der stilles ikke særlige krav til sædernes anbringelse i passagerrummet, så længe bussen er fuldt bestolet.
Det betyder, at man foruden fremad- og bagudrettede sæder, også accepterer langsgående sæder i bussen.
Klapsæder og sammenfoldelige sæder accepteres også.

Hvis en bus er indrettet til andre formål end personbefordring kan der ikke ske afgiftsnedsættelse.
Det gælder eksempelvis busser, hvis indretning mere tager sigte på passagerernes ophold, og måske
overnatning i bussen, end på befordring.
Dette gælder også køretøjer, hvor placeringen af sæderne gør, at bussen ikke kan anses for at være "fuldt bestolet".
Fx i tilfælde, hvor der er etableret store friarealer, hvorved bussen kan anvendes til andre formål end personbefordring
(evt. samtidig godsbefordring).

For køretøjer, der er indrettet til beboelse, fx med opholds- og spiseplads, køkkenfaciliteter, toilet og bad samt sofaer mv.,
skal der uanset antal siddepladser betales 60 % afgift som campingbiler,
forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.
Er betingelserne ikke opfyldt, skal der betales fuld afgift efter lovens
§ 4 (105/180 pct.).

Bussen skal ekspederes hos Told Skat inden registrering efter færdselsloven kan finde sted.
Bussen registreres med sort/hvide nummerplader.

Busser til private brugere: klik her: Hvad siger Handilink?

Andre busser.

Busser, der specielt er indrettet til erhvervsmæssig transport af
teater- og orkestergrupper, film- og tv-hold samt deres udstyr, er fritaget for afgift.

Bussen må ikke benyttes til privat personbefordring.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af
mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at der med fuld bestoling betales afgift efter lovens
§ 5 a, stk. 1, nr. 2 (busser).

Det er derimod uden betydning, om nogle af de originale bussæder er fjernet fra køretøjerne
for at give plads til medbragt udstyr.

Bestemmelsen omfatter kun køretøjer af bustype med sædvanligt sædearrangement for sådanne personkøretøjer.
Den tilladte specielle indretning (reduceret sædeantal) omfatter således ikke faciliteter til ophold og overnatning.

Bussen skal ekspederes hos Told Skat, inden registrering efter færdselsloven kan finde sted.
Bussen registreres med gule nummerplader.

Klagevejledning 

Told- og skatteregionernes afgørelser kan påklages til Landsskatteretten.
Der vil i den enkelte afgørelse blive givet nærmere klagevejledning.

Lovgivningen 

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv., Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999.

Bekendtgørelse nr. 502 af 21. juni 1999 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Skatteministeriets cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991 om vurdering af motorkøretøjer mv.

 Kilde: http://www.erhverv.toldskat.dk/obj.asp?o_id=15075&ov_id=15075&search=busser%20til%20plejehjem* 


Søgeord vedrørende registreringsafgift af motorkøretøjer.

Kilde: http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat.aspx?oID=118071

Nyhedsbreve til virksomhederne 2003
  Registreringsafgift af motorkøretøjer - last- og varebiler - ændring af målekrav
    (Dato: 28-03-2003, Til: virksomheder, der er registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer)
Afgørelser offentliggjort i 2003
  Registreringsafgift af motorkøretøjer - mindstebeskatningspris
    (SKM-nummer: SKM2003.128.LSR)
    Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er den almindelige pris inkl. moms men uden registreringsafgift,
og i denne værdi skal altid medregnes en mindsteforhandleravance, ligesom den afgiftspligtige værdi ikke
må indeholde en negativ importøravance....
  Registreringsafgift af motorkøretøjer - landsskatteretskendelser - mindstebeskatningspris
    (Dato: 05-03-2003, SKM-nummer: SKM2003.101.TSS)
    Det er besluttet ikke at indbringe tre landsskatteretskendelser om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer for
domstolene. Ny definition af mindstebeskatningsprisen.
Blanketter
  Kvartalsafgift
    (Blanket nummer: 21.033, Udgivelsestidspunkt: 02.04)
  Bortkommet tolddokument
    (Blanket nummer: 21.020, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
  Frikørsel af hyrevogn
    (Blanket nummer: 21.017, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
  Taxikørsel eller sygetransport
    (Blanket nummer: 21.015, Udgivelsestidspunkt: 99.11)
  Genopbygning eller ombygning af motorkøretøj
    (Blanket nummer: 21.014, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
  Specifikation 2
    (Blanket nummer: 21.004, Udgivelsestidspunkt: 94.11)
  Specifikation 1
    (Blanket nummer: 21.003, Udgivelsestidspunkt: 94.11)
  Afgiftsangivelse
    (Blanket nummer: 21.002, Udgivelsestidspunkt: 98.07)
  Cerifikat fabriksnyt køretøj
    (Blanket nummer: 21.010, Udgivelsestidspunkt: 00.12)
  Registreringsanmeldelse
    (Blanket nummer: 21.034, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
Pressearkiv 2002
  Tilbagebetaling af registreringsafgift
    (Dato: 04-06-2002)
    Tilbagebetaling af registreringsafgift
Vejledninger til virksomheder
  Registreringsafgift af last- og varebiler
    (Serienummer: E nr. 36, Udgivelsestidspunkt: 01-04-1999)
    Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de krav til konstruktion, indretning og
benyttelse af last- og varebiler, der er fastsat i loven for at få afgiftsfritagelse/nedsættelse. Den-
ne vejledning indeholder de vigtigste regler for konstruktion...
  Registreringsafgift af busser (Juli 1999 - udgået 30. juni 2000)
    (Serienummer: E nr. 45, Udgivelsestidspunkt: 01-07-1999)
    Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de gældende regler for at få afgiftsfri-
tagelse/nedsættelse. Vejledningen indeholder de vigtigste regler om busser til erhvervmæssig
anvendelse, plejehjemsbusser, busser til kørestolsbrugere, busser ti...


Serienummer E nr. 45
Version 1.0
Udgivelsestidspunkt 1. juli 1999
Denne vejledning erstatter vejledning VAV 45 fra september 1997
Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de gældende regler for at få afgiftsfritagelse/nedsættelse.
Vejledningen indeholder de vigtigste regler om busser til
erhvervmæssig anvendelse, plejehjemsbusser, busser til kørestolsbrugere, busser til privat anvendelse
og andre busser, f.eks. orkesterbusser mv.
ISBN-nr. 87-90804-39-2
Pris trykt udgave Gratis
Pris elektronisk udgave Gratis
Spørgsmål rettes til: Told- og Skatteregionerne.

Klik på billedet for at åbne dokumentets rod.


Registreringsanmeldelse 
Registreringsafgift af motorkøretøjer 
Udgivelsestidspunkt 98.03 
Anvendes af virksomheder der ønsker at blive registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Registreringsanmeldelse, registreringsafgift, 21.034 
Lovbek 807 af 24.august 2000 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. 
Henvendelse til Den lokale told- og skatteregion.

Klik på billedet for at åbne dokumentets rod.

 

Klik på billedet for at åbne dokumentets rod.


Med support fra:
DANSK MOBIL REKLAME
- er De et stykke nærmere målet - at blive kørende uden investering!
DK 5610 Assens - Telefon +45 64713346
admin@danskmobilreklame.dk
 

Gå til Toppen af siden